Förbundets förhållningssätt till COVID-19

Den 10 januari trädde den nya pandemilagen i kraft. I och med pandemilagen och med tillhörande förordningar och föreskrifter finns särskilda begränsningar för bland annat gym och sportanläggningar. Det har tidigare varit otydligt exakt vilka verksamheter som omfattas av den nya pandemilagen, nu har dock Riksidrottsförbundet gått ut med ett förtydligande:

Pandemilagen utgår från lokalen eller anläggningen och om lokalen eller anläggningen normalt är öppen för allmänheten.
Om lokalen eller anläggningen används för idrottsverksamhet är det en plats som omfattas av lagen. Om föreningen i dessa lokaler eller anläggningar erbjuder verksamhet för sina medlemmar, om än uppdelade i fasta träningsgrupper, är lokalen eller anläggningen att anse som öppen för allmänheten. Det gäller oavsett om lokalen eller anläggningen är offentligt ägd eller privatägd. Idrottsverksamhet i lokaler eller anläggningar öppna för allmänheten omfattas av pandemilagen.

Riksidrottsförbundets information riktar sig i första hand till föreningar, men vi i Svenska Pole- och Aerialförbundet bedömer att denna information även bör vara relevant för verksamhetsutövare inom t.ex. pole och aerial. 
Även Folkhälsomyndigheten förtydligar att en plats kan vara öppen för allmänheten även om det ställs krav på medlemskap, samt att ett eventuellt krav på medlemskap för att kunna nyttja en sportanläggning inte medför att verksamheten faller utanför den föreslagna regleringen, så länge som anläggningen vänder sig till allmänheten.

Observera att det är upp till varje verksamhet att själva vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att minimera risken för smitta samt säkerhetställa att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd efterlevs.

För mer information kring de delar av pandemilagen som rör idrott, följ denna länk: Den nya pandemilagen gäller från 10 januari 2021. Vad innebär den för idrotten? - Riksidrottsförbundet

Samt Frågor och svar om regler för gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

Pole & Aerial SM

När det gäller Pole &Aerial SM så kommer vi följa utvecklingen av pandemin och dess regler/lagar som innebär för att anordna idrottstävlingar. Som vi har planerat så kommer vi inte ha någon publik och befinna oss i en tydligt avgränsad arena. Vilket ni kan läsa mer detaljerat nedan. Vi har även skapat ett riskbedömmningsverktyg för just vår tävling för att kunna göra den så säker som möjligt och minimera risken för smittspridning. 

Läs senaste uppdatering från Riksidrottsförbundet. 
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/dennyapandemil...

Den nya pandemilagen gäller från 10 januari 2021. Vad innebär den för idrotten?


Riksdagen har beslutat om den så kallade pandemilagen som gäller från den 10 januari. I anslutning till lagen har regeringen beslutat om en förordning och Folkhälsomyndigheten om föreskrifter och allmänna råd, som förtydligar hur lagen ska efterföljas.

Enligt pandemilagens förordning tillåts max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som idrottsevenemang med publik. (Det är alltså samma maxgräns som gällde fram till 10 januari.) Vid idrottstävlingar på en tydligt avgränsad arena räknas enbart åskådarna in i begreppet deltagare. Vid idrottstävlingar som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena, och där syftet med tävlingen är att locka deltagare snarare än publik, räknas även idrottsutövarna som deltagare.

Idrottsevenemang med upp till 300 personer i publiken tillåts, om personerna anvisas sittplatser och håller minst en meters avstånd till varandra. Två personer i samma sällskap ska kunna sitta tillsammans utan avstånd mellan sig. Länsstyrelsen kan dock besluta om att antalet personer i publiken ska vara lägre inom länet eller del av det. I dagsläget har samtliga länsstyrelser begränsat sittande publik till max åtta.

I pandemilagen finns särskilda begränsningar för gym, idrottsanläggningar och badhus som är öppna för allmänheten. Idrottsanläggningar där föreningar bedriver verksamhet för sina medlemmar omfattas som utgångspunkt av lagen. Enligt förordningen ska den som bedriver verksamhet vid sådana anläggningar utforma verksamhetslokaler inomhus, samt områden och utrymmen utomhus, så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett säkert avstånd från varandra. Detta gäller även vid in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen som den som driver verksamheten disponerar.

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd måste den som bedriver verksamhet inomhus beräkna maxantalet besökare som får vistas i lokalerna samtidigt och se till att antalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter var. RF har förhoppning om att i dialog med Folkhälsomyndigheten förtydliga hur yta och avstånd ska beräknas. Dessutom måste tydligt anges vid alla entréer hur många besökare som får vistas i lokalerna samtidigt.

Verksamheterna ska enligt föreskrifterna

  • beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (maxantalet),
  • skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts,
  • tydligt anslå maxantalet,
  • säkerställa att maxantalet inte överskrids,
  • informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas,
  • erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
  • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
  • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och
  • hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Länsstyrelserna ansvarar för tillsynen av föreskrifterna. Verksamheter som inte följer dessa kan straffas med böter.

Observera att regeringen sedan tidigare rekommenderar att all offentlig verksamhet som inte är nödvändig stängs till och med 24 januari 2021.